Buradasınız

BÜLENT ARINÇ'A MEKTUP

Üsküdar, 12 Haziran 2004

 

Sayın Bülent ARINÇ

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı

Ankara

Konu: Çernobil Fâciası'nın bütün boyutlarıyla araştırılması hakkında Meclis Araştırması açılması.

Muhterem Efendim,

1. İstanbul Milletvekili Azmi ATEŞ ve 93 Milletvekilinin, Çernobil Fâciası'nın bütün boyutlarıyla araştırılarak benzer olayların tekrarlanmaması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin bir önergeyi TBMM Başkanlığı makāmına 3 Haziran 2004 târihinde takdîm etmiş oldukları resmen açıklanmış bulunmaktadır.

2. Ancak bu arada, 1993 yılı başında 19. Dönem'in 3. yasama yılında:

A. İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu ve 12 arkadaşının, çernobil Fâciası'nın Türkiye'deki etkilerini araştırmak ve halkı aydınlatmak;

B. SHP Grubu adına Grup Başkanvekilleri İçel Milletvekili Aydın Güven Gürkan ve İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş'ın çernobil Fâciası'yla ilgili gerçeklerin ve sorumluların ortaya çıkarılması ve alınması gerekli tedbirleri tesbit etmek;

C. Ordu Milletvekili Refaiddin Şâhin ve 24 arkadaşının çernobil Fâciası'nın Türkiye'deki etkilerini araştırmak;

D. Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 12 arkadaşının Çernobil Fâciası'nın verdiği zararların tesbiti ve giderilmesi için alınacak önlemleri belirlemek

 
amacıyla Anayasa'nın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergelerinin kabûl edilmiş; bu amaçla teşekkül eden ve Mustafa Parlak, Mustafa Ünaldı, Algan Hacaloğlu, Halil İbrâhim Özsoy, Evren Bulut, Ergun Özdemir, Ertekin Durutürk, Bülent Akarcalı, Hacı Filiz, Fethiye özver, Fahri Gündüz, Ahmet Sezal Özbek'den oluşan Meclis Araştırma Komisyonu'nun dokuzbuçuk ay sürmüş olan inceleme ve sorgulamaları sonunda kaleme aldığı 8 punto hurûfatla basılmış 103 sayfalık S. Sayısı: 455 olan raporu1 da TBMM tarafından kabûl edilmiş ve Medya'da sorgusuz infâza tâbi' tutulmuş olan bütün sanıkların da2 böylece beraat etmiş oldukları, maalesef, kimsenin hatırına gelmiş değildir.
 
3. Bendeniz çernobil kazâsı esnâsında ve akabinde Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Başkanı idim. Türkiye bu kazânın etkilerini, konusuna bihakkın vâkıf hârikulâde bir ekibin: 1) ilmi, 2) dirâyeti ve 3) özverisi sâyesinde minimum zarar düzeyinde atlatmıştır.
 
Bu kazânın 1) Türkiye üzerindeki etkilerinin ve 2) bununla ilgili olarak alınmış olan tedbirlerin bütün ilmî sorumluluğu ise tamâmen bana râcîdir.
 
O zamanki Hükûmet de bana itimâd etmiş; işime katiyyen müdâhalede bulunmamıştır. Zâten rahmetli Turgut Özal bendenizin tesir altına alınamayacak bir kimse olduğumu herkesden daha iyi bilmekteydi.
 
4. 1993 yılındaki TBMM'nde çeşitli milletvekillerinin ve bâzı Komisyon üyelerinin dahî bendenizi çernobil kazâsının Türkiye üzerindeki etkileri konusunda, fütursuzca, başlıca sanık olarak ilân etmelerine, Medya'nın aylarca süren sorgusuz infâzına ve Başbakan Süleyman Demirel'in, Başbakan Yardımcısı Prof.Dr. Erdal İnönü'nün ve Sağlık Bakanı Yıldırım Aktuna'nın hakkımda Cumhûriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuş3 olmalarına rağmen bu TBMM Araştırma Komisyonu'na hesap vermek üzere dâvet dahî edilmemiş olmam beni şaşırtmıştır.
 
Bunun üzerine ilişikte takdîm ettiğim ârizamı TBMM Başkanına, Komisyon Başkanına ve Komisyon üyelerine göndermek mecbûriyetinde kalmıştım.
 
Ümid ederim ki bu 2. TBMM Araştırma Komisyonu hiç değilse artık bu sefer bendenizi hesap vermeğe dâvet etmemezlik etmez!
 
5. 1993 yılında Nehir Yayınları'nda yayınlanmış olan 280 sayfalık Türkiye'nin çernobil çilesi ve Şubat 2004'de de Bilge Yayınları'nda yayınlanmış olan 340 sayfalık Çernobil Komplosu başlıklı kitaplarımda çernobil kazâsının bütün perde önünü ve arkasını pekçok ayrıntısıyla takdîm etmiş bulunuyorum.
 
Bu son kitabımdan bir adet lûtufkâr ilginize ekte takdîm olunmaktadır.
 
6. Eğer Makāmınız'ca uygun görülecek olursa, yeni kurulan Araştırma Komisyonu'nun işlevinden tamâmen bağımsız olarak, sayın Milletvekilleri'ne: 1) bu konu, ve özellikle de 2) bu konunun hangi çıkar mahfelleri tarafından ve niçin pişirilip pişirilip önümüze konulduğunun, kitabımda tüm ayrıntılarıyla açıklayamamış olduğum, gerçek sebebleri hakkında da bir brifing verebilirim.
 
7. Sa'yinizin meşkûr olması niyâzımla hörmetlerimi arz ederim, Efendim.

 

Prof.Dr. Ahmet Yüksel ÖZEMRE

Türkiye Atom Enerjisi Kurumu

Eski Başkanı (21.01.1985 – 06.04.1987)

Ekleri:

1) 1994 yılındaki TBMM Araştırma Komisyonu'na ârizam.

2) 1994 yılındaki TBMM Araştırma Komisyonu'nun nihaî raporunun fotokopisi.

3) Nisan 2004 târihli Çernobil Komplosu başlıklı kitabım.

 

 

[1] TBMM Araştırma Komisyonu'nun bu raporunu hatırlatmak bâbında ve rahat okunabilmesi için A4 sayfası ebadında büyütüp ciltleterek bu yazının eki olarak takdîm etmekteyim.

[2] Cumhurbaşkanı Kenan Evren, Başbakan Turgut Özal, Hükûmet üyeleri ve özellikle de Sanayi ve Ticâret Bakanı ve Türkiye Radyasyon Güvenliği Komitesi Başkanı Câhit Aral, YÖK Başkanı Prof.Dr. İhsan Doğramacı, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Prof.Dr. Ahmed Yüksel Özemre ve Türkiye Atom Enerjisi Kurumu.

[3] Yalnızca bu suç duyurularından değil SHP'nin yurt sathında tahrîk ve teşvik etmiş olduğu hep aynı formattaki 400 küsûr suç duyurusundan da beraat etmiş bulunmaktayım.
 

Tasarım & Geliştirme | kerataif